Instytut Biologii Wydział Geograficzno-Biologiczny english version
Aktualności | Działalność | Pracownicy | Praktyki | Do pobrania | Kontakt
fot. Piotr Bieniek

Działalność badawcza Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych 2013-2016

Problematyka badawcza Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych ma charakter interdyscyplinarny; dotyczy nauk przyrodniczych, w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych i skuteczności procesu kształcenia. Zainteresowania naukowe od wielu lat koncentrują się wokół zagadnień związanych z doborem i dydaktyczną transformacją oraz strukturą treści kształcenia w edukacji formalnej w kontekście reform systemu kształcenia przyrodniczego oraz edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Obejmują m.in. badania nad funkcjonalnością podstaw programowych i programów nauczania, ewaluacją efektów kształcenia ekologicznego i środowiskowego na zajęciach z dydaktyki przyrody, biologii oraz chemii na wszystkich etapach edukacyjnych. Badania nad współczesnymi problemami edukacji przyrodniczej i środowiskowej dotyczą również zagrożeń i ochrony różnorodności biologicznej, określenia poziomu realizacji założeń Zrównoważonego Rozwoju w obszarze biologicznym i społecznym, potrzeb edukacji dla zrównoważonego rozwoju w kształceniu formalnym i nieformalnym w Polsce i na świecie. Badania obejmują także pomiar i ocenę poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej i środowiskowej młodzieży oraz efektywności kształcenia przyrodniczego w społeczeństwie opartym na wiedzy. Prace badawcze skupiają się wokół nowoczesnego nauczania przedmiotów przyrodniczych z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (technologia informacyjna, e-learning i blended learning, laboratoria on-line, IBSE - nauczanie przez badanie) oraz  animacji kultury przyrodniczej. Wszyscy pracownicy Zakładu biorą udział w opracowywaniu i realizacji projektów naukowo-badawczych lub edukacyjnych.
W ostatnich trzech latach dorobek Zakładu Dydaktyki Nauk Przyrodniczych prezentowany był na wielu konferencjach krajowych oraz międzynarodowych:

II Światowa Konferencja WCNTSE (World Conference on New Trends in Science Education) -  “Science education in the face of social change”, organizowana we współpracy z Department of Science  Education, Dokuz Eylul University (Turkey) 2 – 5.07. 2013

Conference History of Scientific Culture – Institutions, Stakeholders and Cultural Players”, 11.02.2014, Dijon (France)

Seminarium „New Society New Professions”, 8.04.2014 organizowane we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Conference on Research in Didactics of the Sciences, 25-27.06.2014 – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
Ogólnopolska Konferencja Dydaktyków Szkól Wyższych Wydziałów Przyrodniczych:

„Dydaktyka Szkoły Wyższej – Okiem Biologa i Pedagoga”.  9.06.2014, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Panel dyskusyjny: „Podręcznik w systemie szkolnym” 4 kwietnia 2014 r. Muzeum Podręcznika Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

„Badania dla edukacji” (Instytut Badań Edukacyjnych) Warszawa 19-20.10.2015

XIX Konferencja Dydaktyków Szkół Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych „Szkolna i uniwersytecka edukacja przyrodnicza – wspólne działania na rzecz zapewniania jakości kształcenia” Słupsk, 17 – 19. 2015

Conference ScienEdu – Innovations and trends in natural sciences, Bratyslava 1.06.2016 - 3.06.2016

VII International Conference on Research in Didactics of the Sciences (DidSci2016),  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 29.06.2016 - 1.07.2016

XX Krajowa Konferencja  Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,Instytut Biologii, Zakład Dydaktyki Nauk Przyrodniczych,  „Edukacja przyrodnicza drogą do zrównoważonego społeczeństwa”30.06. 2016 – 2.07.2016


Udział studentów w badaniach

Obszar wiedzy: zagrożenia bioróżnorodności i skuteczność nauczania o nich

Badania z udziałem studentów zostały przeprowadzone w latach 2014-2016. Efektem jest praca magisterska:
Małgorzata Mielniczuk „Świadomość ekologiczna dzieci i dorosłych na przykładzie owadów zapylających – diagnoza wiedzy i postaw”, promotor: dr Elżbieta Rożej-Pabijan, rok akademicki 2015/2016

Wyniki powyższych badań zostały również zaprezentowane na konferencji:
Science Society Didactics 28.04.2016, Kraków: E. Rożej-Pabijan, M. Mielniczuk “Pollinating insects – an example how do preschoolers and their parents understand an importance of ecosystem services.”

Obszar wiedzy: nowoczesne nauczanie przedmiotów przyrodniczych z uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

W ramach tego obszaru wiedzy prowadzone są ciągłe badania. W latach 2013-2016 w tym obszarze wiedzy zrealizowano następujące prace z udziałem studentów:

Kamila Moskal „Zastosowanie platformy edukacyjnej w nauczaniu elementów przyrodniczych uczniów UDiR-u”, promotor: dr hab. Małgorzata Nodzyńska, rok akademicki 2013/2014

Patrycja Pikuzińska „Zastosowanie mikroskopu do wizualizacji przebiegu reakcji chemicznych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, promotor: dr hab. Małgorzata Nodzynska, rok akademicki 2013/2014

Paulina Pluta „Mikrofalówka nie tylko w kuchni - zastosowanie mikrofal w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, promotor: dr hab. Małgorzata Nodzyńska, rok akademicki 2013/2014

Anna Michniewska „Wpływ e-learningu na sposoby przyswajania wiedzy przez studentów kierunków przyrodniczych na przykładzie reakcji utleniania i redukcji z wykorzystaniem platformy Moodle” promotor: dr Paweł Cieśla, rok akademicki 2013/2014
Wyniki powyższych badań zostały również zaprezentowane na konferencji (DidSci 2014) 

Obszar wiedzy:  Określenie poziomu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju w obszarze biologicznym i społecznym

Badania z udziałem studentów w tym obszarze wiedzy zaowocowały realizacją następujących prac:
Katarzyna Nawacka „Świadomość rodziców i dzieci na temat wad postawy”, promotor: dr Elżbieta Rożej-Pabijan, recenzent: dr hab. Alicja Walosik, prof. UP, rok akademicki 2015/2016

Natalia Juras „Stosowanie suplementów diety a poziom świadomości na ich temat” promotor: dr Elżbieta Rożej-Pabijan, recenzent: dr hab. Alicja Walosik, prof. UP, rok akademicki 2015/2016

 

Udział studentów w publikacjach

Rozdział w monografii:

1. Rozmysłowska S., P Ciesla P. 2013. Występowanie i rola jonów żelaza w organizmie człowieka w świetle badań wśród studentów [w:] Cieśla P., Michniewska A.(red.) Wpływ wybranych związków chemicznych na organizmy żywe, ZChiDCh IBUP, Kraków, str. 68-76

2. Nodzyńska, M., Cieśla P. Pluta P. 2014. Application Of Microwave Oven In Chemistry Teaching [w:] Nodzyńska M., Cieśla P., Kania A. (red.) Experiments in teaching and learning natural sciences,  s.122-132

3. Michniewska A., Cieśla P. 2014. The Influence of E-Learning on Methods of Knowledge Acquisition Illustrated by the Example of Science Faculty Students Who Learn Redox Reactions by Means of Moodle Platform. W: Nodzyńska M., Cieśla P., Różowicz K., (red.) New Technologies in Science Education. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, pp.60-65, ISBN 978-83-7271-879-2.

4. Krzeczowska-Wilk M., Cieśla P., Nodzyńska M. 2016. Holistyczne ujęcie nauczania przedmiotów przyrodniczych za pomocą wycieczek edukacyjnych – badania wstępne [w:] Bernard P., Maciejowska I. (red.). Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN 978-83-943754-8-5

5. Nodzyńska, M., Cieśla P. Pikuzińska P. 2014. The Use Of The Microscope For Visualization Of The Chemical Processes In The Teaching Of Chemistry [w:] Nodzyńska M., Cieśla P., Kania A. (red.) Experiments in teaching and learning natural sciences. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków,  s. 117-12